Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (2E Vertriebs-GmbH, Bismarckstraße 60, 50672 Keulen, Duitsland, [email protected], telefoon: 0221 99987860) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen hebben teruggekregen of tot je het bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, terug te sturen of te overhandigen aan de.minimeis.com c/o dadada GmbH / 2E Vertriebs-GmbH (Heinrich-Barth-Straße 16, 53881 Euskirchen, Duitsland). Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

- Naar 2E Vertriebs-GmbH, Bismarckstraße 60, 50672 Keulen, Duitsland,minimeis@2e-vertrieb.de

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende
goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Contactformulier